Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Kim de Vries fotografie
Burgemeester van Roosmalenstraat 19
1911 EZ UITGEEST

Handelsnamen:
– Kim de Vries
– The Feminine Heart
– Feminine Feel Artistry
– CNCPTcreators

tel: 06-45066109
KvKnr: 63870568
BtwID: NL002128678B53

www.kimdevries.nl
info@kimdevries.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE


Corona-maatregelen

M.b.t. tot de huidige Corona Crisis zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan op de algemene voorwaarden. Indien een evenement, fotoshoot en/of workshop/masterclass m.b.t. de Corona crisis wordt verzet dan wordt er samen met de klant naar een passende vervolgdatum gekeken. In eerste instantie wordt de shoot/evenement/workshop dus verschoven. Tot de tijd van verschuiving zijn de normale algemene voorwaarden m.b.t. betaling en annulering van toepassing.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotograaf waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
– Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Kim de Vries fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
– Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
– Fotograaf: Kim de Vries fotografie, handelend onder de eerder genoemde handelsnamen en de door haar ingeschakelde derden, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
– Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
– Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
– Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
– Consult: bespreking tussen fotograaf en opdrachtgever met betrekking tot de opdracht.
– Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
– Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever en tevens op alle aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Aanbod
Fotograaf publiceert prijzen en pakketten op haar website en stelt deze ter beschikking aan opdrachtgever. Dit heeft te gelden als het aanbod van fotograaf.
Fotografie en fotoshoots worden apart aangeboden van maatwerk digitale bestanden en prints.
Afwijkingen van de standaard prijzen zijn enkel mogelijk indien partijen dit gezamenlijk schriftelijk overeenkomen.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 30 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of in te kopen of te huren diensten en materialen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding van de opdracht
Opdrachtgever kan het aanbod mondeling aanvaarden tijdens een consult met fotograaf of schriftelijk per e-mail.
Wanneer opdrachtgever niet zorgdraagt voor de bevestiging zoals genoemd in lid 1, maar er wel met het aanbod instemt, of in ieder geval de indruk wekt, en fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Fotograaf behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

Uitvoering van de opdracht
Fotograaf en opdrachtgever komen gezamenlijk een datum overeen voor de fotoshoot.
Fotograaf zal de opdracht in haar eigen stijl, in overeenstemming met wat tussen partijen besproken is tijdens het consult, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Fotograaf zal een zogenaamde ‘maatwerk retouche’ toepassen op de foto’s. Persoonlijke, permanente kenmerken van de geportretteerde worden niet aangepast, bewerkt, verwijderd of iets van gelijke strekking.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotograaf zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Levering
Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Levering zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of diensten door opdrachtgever zijn voldaan.
Fotograaf maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s en zal deze bewerken. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed.
Opdrachtgever kan de bewerkte foto’s bekijken in een aangeboden online gallery. Digitale fotobestanden zijn vanuit deze gallery te downloaden. Eventuele upgrades, het afnemen van meer foto’s dan initieel in het afgenomen pakket zitten, zullen eerst worden gefactueerd en dan beschikbaar worden gesteld door middel van een download in de gallery.
Indien opdrachtgever een of meerdere fotoprints afneemt, ontvangt opdrachtgever van die foto tevens een digitaal fotobestand.  Deze zullen via een downloadlink ter beschikking worden gesteld.
Fotograaf levert nimmer RAW-bestanden of andere onbewerkte fotobestanden.
Na levering van digitale bestanden is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de opslag van deze bestanden. 

Vergoeding
Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
Als aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden
Na aanvaarding van de opdracht verstuurt fotograaf aan opdrachtgever een factuur ten behoeve van een aanbetaling. Hiermee reserveert de klant een plek in de agenda van de fotograaf.
De aanbetaling is niet restituteerbaar.
Na afloop de shootdag verstuurt fotograaf aan opdrachtgever een factuur voor ten behoeve van de fotoshoot minus de aanbetaling.
De betalingstermijn van facturen is 8 dagen na factuurdatum, waarbij de factuur in elk geval voor de uitvoerdatum van de fotoshoot voldaan moet zijn, afhankelijk van welk moment eerder valt, tenzij anders overeengekomen.
Prints, fotobestanden en andere producten worden niet eerder geleverd dan dat de factuur ten behoeve daarvan voldaan is.
De betalingsverplichting blijft ook gelden indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan fotograaf de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 
Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk bij annuleren door opdrachtgever.

Auteursrecht
Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf of indien van toepassing (mede) bij een door fotograaf ingeschakelde derde.
Fotograaf kan de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en marketingactiviteiten, waaronder haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten. Fotograaf mag foto’s tevens leveren aan derden, waaronder leveranciers van producten of diensten.
Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik zoals in lid 3 beschreven, dient opdrachtgever dit vooraf, uiterlijk tijdens het consult, schriftelijk bij fotograaf kenbaar te maken. Opdrachtgever krijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-kanalen, maar niet bewerken. Bij publicatie van de foto’s op voornoemde wijze, dient de naam van fotograaf vermeld te worden of moet in ieder geval de URL van de website van fotograaf bij de foto’s worden vermeld, waarbij in het geval van publicatie op social media een ‘tag’ naar het account van fotograaf ook als naamsvermelding heeft te gelden. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel of zakelijk gebruik van de foto’s.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, waaronder mede begrepen het inzenden voor wedstrijden of toezenden ter publicatie. Ook mag opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Aansprakelijkheid
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden of prints die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.
De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van fotograaf gedekt wordt.

Rechts- en forumkeuze
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS/COACHINGS/MASTERCLASSES

Corona-maatregelen
M.b.t. tot de huidige Corona Crisis zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan op de algemene voorwaarden. Indien een coaching m.b.t. de Corona crisis wordt verzet dan wordt er samen met de cursist naar een passende vervolgdatum gekeken. In eerste instantie wordt de coaching dus verschoven. Tot de tijd van verschuiving zijn de normale algemene voorwaarden m.b.t. betaling en annulering van toepassing.

Aflasten
Kim de Vries fotografie handelend onder de eerder genoemde handelsanamen, behoudt zicht het recht om een workshop, cursus of coaching ten alle tijde af te lasten. 
Indien dit gebeurt krijgt de cursist zijn/haar geld volledig terug of wordt er in overleg een nieuwe datum geprikt. 
Indien gewenst houdt Kim de Vries de cursist op de hoogte van een eventuele nieuwe datum.

Aanmelden & Betaling
De cursist kan via de mail contact opnemen met Kim de Vries fotografie met zijn/haar wensen voor een coaching. Nadien wordt er telefonisch en per mail overlegt over de inhoud, te duur en de kosten van de coaching. De cursist kan deze coaching accorderen waarna vervolgens een factuur voor de coaching wordt opgestuurd. Deze dient voorafgaande de coaching betaald te worden. Bij een grotere afname kan er in overleg in meerdere delen betaald worden. 
Bij het accorderen van de coaching ben je het bedrag van de coaching verschuldigd. 
De kosten voor een coaching zijn excl. btw.
Bij aanmelding betaal je het volledige bedrag voor de coaching. 
€150,- excl. btw van dat bedrag gelden als de reserveringskosten voor je de aangegeven datum of data’s.

Afmelden
Wanneer je je wilt afmelden voor een coaching en je doet dat vóór 6 weken voordat de coaching plaats vindt, krijg je het resterende bedrag minus €150,- excl. btw reserveringskosten per geboekte dag terug.
Wanneer je je afmeldt binnen 14 dagen voordat de coaching plaats vindt, dan kan ik helaas niks meer van het bedrag terugbetalen i.v.m. de reservering en opvullen van de dagen voor de coaching.

Aansprakelijkheid 
Tijdens de workshop ben je verantwoordelijk voor je eigen spullen. Hetzij camera, hetzij andere accessoires. Kim de Vries fotografie is niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers of enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
Kim de Vries fotografie is niet verantwoordelijk voor het leerproces van een cursist. Indien de cursist na het volgen van de workshop het geleerde in de praktijk gaat brengen is Kim de Vries fotografie niet aansprakelijk voor het resultaat van de betreffende cursist. Kim de Vries fotografie is dan ook niet aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten of ontevredenheden van de cursist naar zijn/haar klanten en andersom. 

Digitale Workshops
Digitale workshops worden gegeven in een digitale leeromgeving óf/en ter download gegeven. Na het downloaden van de workshop is de cursist zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de workshops.
Digitale workshops zijn vooraf opgenomen en dus niet live (tenzij anders aangegeven).
Op de digitale workshops rust auteursrecht. De workshops mogen niet doorverkocht worden of letterlijk overgenomen worden. Dit geldt ook voor al het bijbehorende lesmateriaal.
Digitale workshops worden voorafgaande betaald en er is geen restitutie mogelijk na aanschaf.

Live Q&A
Bij sommige workshops wordt er een live Q&A gegeven. Deze worden gegeven op een gesloten Facebookgroep. De cursist is zelf verantwoordelijk voor haar aanwezigheid tijdens de Q&A.

 Klachten of problemen
Heb je een klacht over de workshop? Neem dan contact met mij op en ik zal mijn best doen je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen 
op te lossen. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een coaching of cursus, dan heeft Kim de Vries fotografie het recht om deze persoon te weigeren tijdens de huidige en volgende workshop. De deelnemer krijgt hierbij niet het betaalde bedrag terug.

Kim de Vries fotografie behoud het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. – januari 2018