Disclaimer

EXTRA INFORMATIE OVER DEZE WEBSITE

Kim de Vries communiceert graag open en transparant. Ook besteden wij onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en bijbehorende materiaal en informatie, verklaar jij als bezoeker het volgende: je hebt kennis genomen van onderstaande voorwaarden, je begrijpt deze, stemt ermee in en bent eraan gebonden.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, vormgeving, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te kopiëren, vermenigvuldigen of beschikbaar te stellen zonder schriftelijke toestemming van Kim de Vries.

Kim de Vries streeft ernaar om de website te onderhouden en te actualiseren. Wij geven geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij streven ernaar om deze website permanent beschikbaar te hebben. Indien dit, om welke reden dan ook niet lukt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. Jij bent als bezoeker van deze website verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op basis van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.