Selecteer een pagina

DISCLAIMER

Kim de Vries communiceert graag open en transparant. Ook besteed ik uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en bijbehorende materiaal en informatie, verklaar jij als bezoeker het volgende: je hebt kennis genomen van onderstaande voorwaarden, je begrijpt deze, stemt ermee in en bent eraan gebonden.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, vormgeving, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te kopiëren, vermenigvuldigen of beschikbaar te stellen zonder schriftelijke toestemming van Kim de Vries.

Het auteursrecht van alle content in de online leeromgeving berust bij Kim de Vries, indien ander vermeld. Dit geldt ook voor de foto’s van de art. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is enkel toegestaan na voorafgaande toestemming door Kim de Vries.

Kim de Vries streeft ernaar om de website te onderhouden en te actualiseren. Ik geef geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Daarnaast streef ik ernaar om deze website permanent beschikbaar te hebben. Indien dit, om welke reden dan ook niet lukt, aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. Jij bent als bezoeker van deze website verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op basis van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Ik wijs je er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

VOLG JE ME AL?

Werken aan #hetgoedeleven is learning by doing, en op Instagram geef ik je graag een kijkje achter de schermen. Maar verwacht er ook lekker beeld en inspiratie! Zie ik je daar?